İNŞAAT RUHSATI BELGELERİ
Geri
29.11.2020 21:58

Aşağıda bahsi geçen belgeler imar-ve-sehircilikmudurlugu adresindentemin edilen ‘incelenen belgeler formu’ndaki sıraya göre düzenlenmelidir.


​a) başvuru

1. Ruhsat müracaat dilekçesi,

2. Tapu,

3. Aplikasyon krokisi,

4. Güncel imar durumu (1 yılı geçmemiş olmalı),

5. İnşaat istikamet ve kot kesit rölövesi,

6. Projeler: - Onaylı avan proje, - Mimari proje(5 takım), -Statik proje (betonarme çizim 3 takım, statik hesap 2 takım), -Elektrik tesisatı projesi (3 takım), -Sıhhi tesisat projesi (3 takım), -Kalorifer tesisatı projesi (3 takım), -Isı yalıtım projesi (3 takım), -Doğalgaz projesi (3 takım), -(Asansör varsa) Asansör projesi (3 takım),

7. Zemin İnceleme Raporu,

8. Fenni mesul noter onaylı taahhütnameleri: -mimari, -statik, -elektrik, -mekanik, -jeoloji, -şantiye şefliği


b) m2 ve harç hesapları yapıldıktan sonra

9. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF),

10. Yapı denetim sözleşmesi,

11. Yapı sahibi veya yapı müteahhidi güncel ikametgâhı (son 6 ay),

12. Hafriyat belgesi,

13. Yıkım raporu (yerinde yapı var ise),

14. Tapu yazısında otopark ile ilgili şerhin düşürülmüş olması gerekmektedir.

15. Otopark taahhütnamesi,

16. Otopark bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

17. Yapı ruhsatı almak için gerekli olan harç makbuzları,

18. İnşaat harç hesabı belgesi,

19. Borcu yoktur yazısı,

20. Hissedar muvafakatnamesi (yer hisseli ise),

21. Tapu yazısı,

22. Müteahhite ait ticaret sicil kaydı,

23. Damga pulu vergisi makbuzu,

24. Yapı denetim bedeli makbuzu,

25. Şantiye şefi sözleşmesi (2 nüsha),

26. Çıkma raporu (ön bahçe<1m ise),

27. Teşekkül var ise sokak fotoğrafları.


TADİLAT RUHSATIBAŞVURUSUNDA İSTENENLER


a)başvuru

1. Tadilat ruhsatı müracaat dilekçesi,

2. yapıya başlanılmışsa kontr-gabari belgesi,

3. güncel imar durum belgesi (1 yılı geçmemiş olmalı).

4. Tadilat projeleri ve cd’si (dwg) (4 Takım).

5. Fenni mesul taahhütnameleri: -mimari, -statik, -elektrik, -mekanik, -jeoloji, -şantiye şefliği


b) m2 ve harç hesapları yapıldıktan sonra

6. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF),

7. Yapı denetim sözleşmesi,

8. Yapı sahibi veya yapı müteahhidi kanuni ikametgâhı,

9. Tapuya otopark şerhi yazısı,

10. Otopark taahhütnamesi,

11. Otopark bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz,

12. Tadilat için hesaplanmış olan harç makbuzları,

13. İnşaat harç hesabı belgesi,

14. Borcu yoktur yazısı,

15. Hissedar muvafakatnamesi (tadilat projelerinin onaylanması ve tadilat ruhsatının alınması ibareleri geçmeli.),

16. Tapu yazısı,

17. Müteahhite ait ticaret sicil kaydı,

18. Damga pulu vergisi makbuzu,

19. Yapı denetim bedeli makbuzu,

20. Şantiye şefi sözleşmesi,

21. Çıkma raporu (ön bahçe<1m ise),

22. Teşekkül var ise sokak fotoğrafları.