KVKK Aydınlatma Metni
Geri
21.01.2022 00:47

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA

AKÇAKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI AYDINLATMA METNİ

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

6698 sayılı KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla Akçakale Belediyesi Başkanlığı  olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için azami düzeyde özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve e-postalarınız, (depertman isimleri) ve insan kaynakları departmanları çalışanlarımız, ziyaretlerde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Akçakale Belediyesi Başkanlığı olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri;

-       Kurumumuzun ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi,

-       Müşteri ve personel ilişkilerinin yürütülmesi,

-       Müşteri ve personel iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

-       Personel performans takibinin yapılması,

-       Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi,

-       Faturalandırma işlemleri de dahil olmak üzere mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-       İlgilenilen ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve memnuniyetinizin sağlanması,

-       Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre şahsınız için özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

-       Ürün ve hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi,

-       Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi,

-       Müşteri portföyümüzün, müşteri ve personel ihtiyaçlarımızın analiz edilebilmesi,

-       Elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi,

-       Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

 

 

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

-       İçişleri Bakanlığı

-       Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

-       Şanlıurfa Valiliği

-       Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

-       Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı

-       Akçakale Kaymakamlığı

-       Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar,

-       Kurumumuzun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflar,

-       Kurumumuz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar

KVKK' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca haklarınız;

-       Bizimle her zaman iletişime geçme,

-       İşlenen kişisel verilerinize erişme,

-       Veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme,

-       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-       İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

-       Düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

-       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgi insan kaynakları departmanında fiziki olarak mevcut olup ayrıca http://akcakale.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.